اجرای مقررات برات در رابطه با سفته

تمام مقررات راجع به بروات تجارتی (‌از مبحث چهارم الی آخر فصل اول این باب) در مورد فته‌طلب نیز لازم‌الرعایه است.

رجوع کنید به ماده ۳۰۹ قانون تجارت