(اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور دارای ارکان زیر است:
‌الف - شورای امور اداری و استخدامی کشور که در این قانون باختصار شورا نامیده میشود.
ب - هیئت رسیدگی به شکایات استخدامی.
پ - دبیر کل.