ماده ۲۱ آیین‌نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی

دبیرخانه موظف است هر شش ماه یک بار عملکرد دستگاههای مذکور در ماده (۲۰)را بررسی و به شورا گزارش نماید.

بعدی ❭