تصرف عدوانی مجدد در شب

چنانچه جرائم مذکور در مواد (۶۹۲) و (۶۹۳) در شب واقع شده باشد مرتکب به حداکثر مجازات محکوم می‌شود.

رجوع کنید به ماده ۶۹۵ قانون مجازات اسلامی