مسئولیت دلال در نگهداری از اشیاء و اسناد

دلال مسئول تمام اشیاء و اسنادی است که در ضمن معاملات به او داده شده مگر اینکه ثابت نماید که ضایع یا تلف شدن اشیاء یا اسناد‌مزبوره مربوط به شخص او نبوده است.

رجوع کنید به ماده ۳۳۹ قانون تجارت