حداقل ارزش ریالی هر سهم و حق رای در شرکت تعاونی

در صورتی که شرکت تعاونی تولید یا مصرف مطابق اصول شرکت سهامی تشکیل شود حداقل سهام یا قطعات سهام ده ریال خواهد بود و هیچ یک از شرکاء نمی‌توانند در مجمع عمومی بیش از یک رای داشته باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۹۴ قانون تجارت