‌ماده ۱۵ قانون تملک آپارتمان‌ها

ثبت اساسنامه موضوع این قانون الزامی نیست.