اماره تجاری بودن معاملات تاجر

کلیه معاملات تجار تجارتی محسوب است مگر اینکه ثابت شود معامله مربوط به امور تجارتی نیست.

رجوع کنید به ماده ۵ قانون تجارت