ترتیب انحلال یا بقای شرکت تضامنی در صورت محجوریت یکی از شرکاء

در مورد محجوریت یکی از شرکاء مطابق مدلول ماده فوق عمل خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۱۴۰ قانون تجارت