تغییر اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود

هر تغییر دیگری راجع به اساسنامه باید به اکثریت عددی شرکاء که لااقل سه ربع سرمایه را نیز دارا باشند به عمل آید مگر اینکه در‌اساسنامه اکثریت دیگری مقرر شده باشد.

رجوع کنید به ماده ۱۱۱ قانون تجارت