ماده ۶۵۰ قانون مدنی

مقترض باید مثل مالی را که قرض کرده است رد کند اگر چه قیمتا ترقی یا تنزل کرده باشد.

بعدی ❭