‌ماده ۷۵ قانون نظام صنفی کشور

اتحادیه‌ها و اتاقهای اصناف شهرستان می‌توانند برای خدمات اعضای هیات‌مدیره یا هیات‌رئیسه خود، برحسب آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد اتاق اصناف ایران و توسط دبیرخانه هیات‌عالی نظارت تهیه می‌شود و حداکثر ظرف شش‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون به‌تصویب وزیر صنعت، معدن و تجارت می‌رسد، مبالغی را از محل درآمدهای خود ‌در بودجه سالانه پیش‌بینی و پرداخت ‌نمایند.
تبصره - اعضای موضوع این ماده تا زمانی که عضو هیات‌مدیره اتحادیه یا هیات ‌رئیسه اتاق اصناف شهرستان باشند، مشمول قانون تامین اجتماعی می‌شوند.

بعدی ❭