تکلیف عضو ناظر بر گزارش منازعات ناشی از ورشکستگی به دادگاه

تمام منازعات ناشیه از ورشکستگی را که حل آن از صلاحیت محکمه است عضو ناظر به محکمه راپرت خواهد داد.

رجوع کنید به ماده ۴۲۹ قانون تجارت