شرکت سهامی و حال شدن دیون قبل از کاهش اختیاری سرمایه به حکم دادگاه

در صورتی که به نظر دادگاه اعتراض نسبت به کاهش سرمایه وارد تشخیص شود و شرکت جهت تامین پرداخت طلب معترض وثیقه‌ای‌که به نظر دادگاه کافی باشد نسپارد در این صورت آن دین حال شده و دادگاه حکم به پرداخت آن خواهد داد.

رجوع کنید به ماده ۱۹۴ قانون تجارت