(اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- حداکثر مصرف شخصی چوب و هیزم و ذغال مقرر در قسمت آخر ماده (۴۸) قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع برای هر خانوار روستایی مجاور شهر در هر سال به قرار زیر تعیین می‌شود:
۱- چوب یک متر مکعب
۲- هیزم سی استر
۳- ذغال یکصد کیلوگرم

تبصره (اصلاحی ۱۳۷۱/۱۲/۱۶)- در صورتی که مصرف کنندگان نیاز به میزان بیشتری از حداکثر معین شده در این ماده پیدا کنند باید از نزدیکترین واحد تابع سازمان جنگلها و مراتع به محل اقامت خود گواهی لازم را اخذ نمایند.