شرکت سهامی و تصویب‌ عملیات سال مالی قبل مدیران

هیات مدیره موظف است بعد از انقضای سال مالی شرکت ظرف مهلتی که در اساسنامه پیش‌بینی شده است مجمع عمومی سالیانه را‌برای تصویب عملیات سال مالی قبل و تصویب ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت دعوت نماید.

رجوع کنید به ماده ۱۳۸ قانون تجارت