مصوبات کمیسیون پس از تأیید رئیس جمهور برای کلیه اشخاص ارایه دهنده خدمات عمومی لازم الاجرا است.
تبصره - موسسات مزبور موظفند گزارش عملکرد خود را هر سه ماه یکبار به دبیرخانه کمیسیون ارایه دهند.