ماده چهارم قانون افراز و فروش املاک مشاع

ملکی که به موجب تصمیم قطعی غیر قابل افراز تشخیص شود با تقاضای هر یک از شرکاء به دستور دادگاه شهرستان فروخته میشود.

بعدی ❭