ماده ۳۲ قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی

تولید مواد غذائی،آرایشی و بهداشتی باید با حضور مسوول فنی انجام گیرد، در صورت تخلف به مجازاتهای مقرر در قانون محکوم خواهدشد.

بعدی ❭