در حق انتفاع

ماده ۴۰

حق انتفاع عبارت از حقی است که به موجب آن شخص میتواند از مالی که عین آن ملک دیگری است یا مالک خاصی ندارد استفاده کند.

مبحث دوم - در وقف [ ماده 55 تا ماده 91 ]
بعدی ❭