اصل ۷۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد.

بعدی ❭