نظریه مشورتی شماره ۷/۹۲/۱۹۵۷ مورخ ۱۳۹۲/۱۰/۰۸

مورخ: ۸/۱۰/۹۲
نظریه شماره: ۱۹۵۷/۹۲/۷
شماره پرونده: ۱۵۳۴-۱/۱۸۶-۹۲
سوال
باعنایت به مواد ۲۷و ۲۸ قانون مجازات اسلامی درخصوص احتساب ایام بازداشت ومیزان جزای نقدیآیامبلغ سیصدهزارریال نسبت به محکومین قبل ازتصویب قانون مجازات اسلامی مصوب سال۹۲ قابلیت اجرایی دارد ویا صرفا نسبت به محکومین بعد از تصویب این قانون اجرا گردد.
نظریه مشورتی:
سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس موضوع ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون شامل کسانی که قبلاً محکوم شده اند، نیز می شود.