ماده ۵ قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

کودک‌ آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ ندارد.

بعدی ❭