مفاد آگهی دعوت به مجامع عمومی شرکت سهامی

در آگهی دعوت صاحبان سهام برای تشکیل مجمع عمومی دستور جلسه و تاریخ و محل تشکیل مجمع با قید ساعت و نشانی کامل‌باید قید شود.

رجوع کنید به ماده ۱۰۰ قانون تجارت