ماده ۴ آیین‌نامه اجرایی ماده (32) قانون تجارت الکترونیکی

سطوح دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی موضوع ماده(۳۱)قانون به عنوان ارایه‌دهندگان خدمات گواهی الکترونیکی به شرح زیر تعیین می‌شوند:
الف‌- مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه که با کسب مجوز از شورا فعالیت می‌نماید.
تبصره ۱- این مرکز وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی،موضوع ماده(۸۰) قانون می‌باشد.
تبصره ۲- سیستم بانکی می‌تواند با اخذ مجوز شورا در حوزه نظام بانکی مرکز ریشه مستقل ایجاد نماید که در این صورت مرکز یادشده وابسته به مرکز توسعه تجارت الکترونیکی موضوع این ماده نخواهد بود.
ب‌- مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی که با کسب مجوز از یک مرکز ریشه،مبادرت به صدور گواهی الکترونیکی نموده و سایر خدمات مربوط به امضای الکترونیکی را انجام می‌دهد.
پ‌- دفتر ثبت‌نام گواهی الکترونیکی که با کسب مجوز از حداقل یک مرکز میانی نسبت به ثبت و انتقال درخواست متقاضیان در خصوص صدور و لغو گواهیها و سایر امور مربوط به آنها مطابق با ضوابط و دستورالعمل صادره از سوی مراکز میانی که تعهد همکاری با آنها را امضا نموده است،اقدام می‌نماید.

بعدی ❭