ماده ۱۸۲ قانون مدنی

مقررات دیگر راجع به شکار به موجب نظامات مخصوصه معین خواهد شد.

بعدی ❭