مصوبات زیر از مصادیق اطلاعات متضمن حق و تکلیف عمومی بوده و انتشار و دسترسی به آنها تابع احکام این شیوه نامه خواهد بود:
الف) کلیه مصوبات مجلس شورای اسلامی و مصوبات زیر:
۱. مصوبات مجلس شورای ملی
۲. مصوبات مجلسین و کمیسیون های شورای ملی و سنا
۳. مصوبات شورای انقلاب که با عنوان لایحه قانونی تصویب شده اند
۴. مصوبات مجلس شورای اسلامی که در اجرای اصل ۷۳ قانون اساسی و به عنوان قوانین تفسیری تصویب شده اند
۵. مصوباتی که از طریق همه پرسی و در اجرای اصل ۵۹ قانون اساسی تصویب شده اند
۶. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که به استناد بند ۸ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند
۷. مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام که در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی و با عنوان قانون تصویب شده اند.
۸. تفسیرهای قانونی شورای نگهبان طبق اصل ۹۸ قانون اساسی
۹. مصوبات مجلس خبرگان طبق اصل ۱۰۸ قانون اساسی
ب‌) مصوبات و آراء زیر در صورتی که مشمول شرایط مقرر در ماده ۱ شیوه نامه باشند:
۱. مصوبات شوراهای عالی نظیر شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی
۲. مصوبات هیأت وزیران
۳. مصوبات سایر نهادهای تصمیم گیر جمعی از قبیل شوراها و ستادها که ریاست آنها با رئیس جمهور است
۴. اظهارنظرهای رئیس مجلس شورای اسلامی در خصوص مصوبات دولت در اجرای اصل ۱۳۸ قانون اساسی
۵. بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل های قوه قضائیه
۶. آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور و دیوان عدالت اداری
۷. مصوبات هیأت های امنای دانشگاهها، موسسات و مراکز آموزش عالی