اعمال مقررات شرکت تضامنی مابین شرکای ضامن شرکت مختلط غیرسهامی

اگر شریک ضامن بیش از یک نفر باشد مسئولیت آنها در مقابل طلبکاران و روابط آنها با یکدیگر تابع مقررات راجع به شرکتهای تضامنی است.

رجوع کنید به ماده ۱۶۰ قانون تجارت