ممنوعیت صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم قبل از ثبت شرکت سهامی

تا وقتی که شرکت به ثبت نرسیده صدور ورقه سهم یا گواهینامه موقت سهم ممنوع است. در صورت تخلف امضاکنندگان مسئول جبران‌ خسارات اشخاص ثالث خواهند بود.

رجوع کنید به ماده ۲۸ قانون تجارت