ماده ۲۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی

رای دادگاه باید ظرف پنج روز از تاریخ صدور پاکنویس شده و به امضای دادرس یا دادرسان صادرکننده رای برسد.

بعدی ❭