ماده ۱۱۳ قانون مدنی

مخارج دیوار مشترک بر عهده کسانی است که در آن شرکت دارند.

بعدی ❭