حق‌الزحمه بازرس در شرکت سهامی

تعیین حق‌الزحمه بازرس با مجمع عمومی عادی است.

رجوع کنید به ماده ۱۵۵ قانون تجارت