در اقسام مختلفه شرکت‌ها و قواعد راجع به آن‌ها

ماده ۲۰

شرکتهای تجارتی بر هفت قسمت است:
۱) شرکت سهامی.
۲) شرکت با مسئولیت محدود.
۳) شرکت تضامنی.
۴) شرکت مختلط غیر سهامی.
۵) شرکت مختلط سهامی.
۶) شرکت نسبی.
۷) شرکت تعاونی تولید و مصرف

بخش 2 - سهام [ ماده 24 تا ماده 42 ]
بخش 3 - تبدیل سهام [ ماده 43 تا ماده 50 ]
بخش 4 - اوراق قرضه [ ماده 51 تا ماده 71 ]
بخش 5 - مجامع عمومی [ ماده 72 تا ماده 106 ]
بخش 6 - هیأت مدیره [ ماده 107 تا ماده 143 ]
بخش 7 - بازرسان [ ماده 144 تا ماده 156 ]
بخش 8 - تغییرات در سرمایه شرکت [ ماده 157 تا ماده 198 ]
بخش 9 - انحلال و تصفیه [ ماده 199 تا ماده 231 ]
بخش 10 - حساب‌های شرکت [ ماده 232 تا ماده 242 ]
بخش 11 - مقررات جزایی [ ماده 243 تا ماده 269 ]
مبحث سوم - شرکت تضامنی [ ماده 116 تا ماده 140 ]
مبحث چهارم - شرکت مختلط غیرسهامی [ ‌ماده 141 تا ماده 161 ]
مبحث پنجم - شرکت مختلط سهامی [ ماده 162 تا ماده 182 ]
مبحث ششم - شرکت نسبی [ ماده 183 تا ماده 189 ]
بعدی ❭