کسانی که طبق ماده ۲۰ به استخدام رسمی پذیرفته نمیشوند تا یک سال از تاریخ بر کناری حق شرکت مجدد در مسابقات ورودی استخدام رسمی برای همان شغل را نخواهند داشت.