صدور سند یا کوپن جدید با تادیه وجه سند در وجه حامل مفقود

پس از صدور حکم ابطال مدعی حق دارد تقاضا کند به خرج او سند جدید یا لدی‌الاقتضاء اوراق کوپن تازه به او بدهند. اگر سند حال‌شده باشد مدعی حق تقاضای تادیه خواهد داشت.

رجوع کنید به ماده ۳۳۱ قانون تجارت