شخصیت حقوقی شرکت‌های تجارتی

کلیه شرکتهای تجارتی مذکور در این قانون شخصیت حقوقی دارند.

رجوع کنید به ماده ۵۸۳ قانون تجارت