ماده ۱۱ قانون تسهیل ازدواج جوانان

آئین نامه اجرایی این قانون پس از تصویب اساسنامه صندوق توسط مجلس شورای اسلامی، ظرف مدت سه ماه توسط دولت تهیه و به تصویب هیات وزیران میرسد.

بعدی ❭