نرخ و نحوه وصول آن

ماده ۱

وکلا و کارگشایان دادگستری و کانون وکلای دادگستری که در این آیین نامه به ترتیب (بیمه شده) و (کانون) نامیده می شوند با رعایت تبصره ماده (۱) قانون به ماخذ ارقام مذکور در ماده (۲) این آیین نامه مکلف به پرداخت حق بیمه ماهانه زیر هستند:
الف - سهم بیمه شده هشت درصد.
ب - سهم کانون چهار درصد.

ماده ۲

درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه موضوع این آیین‌نامه به عنوان پایه برای سال اول اشتغال به وکالت وکلای پایه دو و سه و کارگشایان (۱) برابر و برای وکلای پایه یک (۲/۱) برابر حداقل حقوق و فوق العاده های مستمر مشمولین قانون مدیریت خدمات کشوری در هر سال خواهد بود که به ازای هر سال اشتغال به وکالت ده درصد (۱۰%) مبلغ پایه به هر گروه به عنوان اضافه سالانه به مبلغ پایه آن گروه اضافه می‌شود
تبصره - درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه وکلای پایه دو معادل (۸۰) درصد، و وکلای پایه سه و کارگشایان معادل (۷۰) درصد وکلای پایه یک است .

ماده ۳

صندوق مکلف است نام بیمه شدگان را با ذکر درآمد ماخذ محاسبه حق بیمه آنها در دفتری به نام دفتر ثبت حمایت درج کند.

ماده ۴

دفترچه خاصی که برای سی سال تنظیم می شود به بیمه شده تسلیم می شود تا پرداختهای مربوط به حق بیمه در آن ثبت شود.

ماده ۵

حق بیمه سهم بیمه شده حداقل هر سه ماه یک بار باید به حساب صندوق نزد یکی از بانکهای معرفی شده به وسیله صندوق واریز و فیش آن برای ثبت در دفتر ثبت حمایت تسلیم صندوق شود.تجدید پروانه وکالت بیمه شده موکول به ارایه مفاصا حساب پرداخت حق بیمه سال یا سالهای قبل است.
تبصره ۱- در صورت تاخیر در پرداخت حق بیمه، سهم بیمه شده در مدت معوق به ده درصد ماخذ وصول حق بیمه محاسبه و دریافت خواهد شد.
تبصره ۲- حق بیمه سهم کانونها هر دو ماه یکبار از طرف صندوق تعیین و به کانونها اعلام خواهد شد،کانونها مکلفند حداکثر ظرف یک ماه مبالغ اعلام شده را به حساب صندوق واریز نمایند.

بعدی ❭