ماده ۲۴۵ قانون تجارت

انتقال برات به وسیله ظهرنویسی به عمل می‌آید.

بعدی ❭