جلسات کمیسیون با حضور حداقل پنج عضو از اعضاء رسمیت می یابد و مصوبات آن با رأی اکثریت حاضران و حداقل چهار رأی معتبر است.
تبصره ۱- موضوعات امنیتی و نظامی با حضور عضو ذی ربط قابل طرح می‌باشد.
تبصره ۲- کمیسیون می‌تواند از نمایندگان سایر دستگاه ها بدون حق رأی برای شرکت در جلسات دعوت نماید.