ماده ۱۱ قانون معادن

وزارت معادن و فلزات مکلّف است در صدور پروانه اکتشاف و بهره‌برداری از معادن به خانواده‌های شهدا و جانبازان و ایثارگران و شرکتهای تعاونی و سهامی افراد واجد شرائط محلی،با رعایت مفاد این قانون اولویت دهد.

بعدی ❭