صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده در شرکت سهامی

هر گونه تغییر در مواد اساسنامه یا در سرمایه شرکت یا انحلال شرکت قبل از موعد منحصراً در صلاحیت مجمع عمومی فوق‌العاده‌می‌باشد.

رجوع کنید به ماده ۸۳ قانون تجارت