در مواردی که مخبر یا کاشف متعدد باشند سهم مقرر بین آنان به تساوی تقسیم خواهد شد.