ضمانت اجرای عدم رعایت مراتب انتقال سهم‌الشرکه شریک با مسئولیت محدود در شرکت مختلط غیرسهامی

اگر یک یا چند نفر از شرکاء با مسئولیت محدود حق خود را در شرکت بدون اجازه سایرین کلاً یا بعضاً به شخص ثالثی واگذار نمایند شخص مزبور نه حق دخالت در اداره شرکت و نه حق تفتیش در امور شرکت را خواهد داشت.

رجوع کنید به ماده ۱۴۹ قانون تجارت