ماده ۳ آیین‌نامه رویه شناسایی مشکوک‌التابعین و مدعیان تابعیت ایران

شورای امنیت کشور ترتیبی اتخاذ می نماید تا در اجرای ماده (۴۵) قانون ثبت احوال (مصوب ۱۳۵۵) اطلاعات طرح جامع شناسایی مناط رسیدگی به پرونده های مشکوک‌التابعین قرار گیرد.

بعدی ❭