وظایف سازمان امور اداری و استخدامی کشور به قرار زیر است:
‌الف - در زمینه امور استخدامی.
(۱) مراقبت در حسن اجرای قوانین و مقررات استخدامی کشور در وزارتخانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
(۲) دادن دستورهای لازم درباره نحوه اجرای مقررات و قوانین استخدامی کشور بمنظور ایجاد هم آهنگی.
(۳) رسیدگی به شکایات استخدامی مستخدمین رسمی.
(۴) انجام مطالعات و تحقیقات لازم در امور استخدامی و دادن پیشنهادها و نظرهای مشورتی به دولت.
(۵) اداره امور بازنشستگی مستخدمین رسمی و وظیفه بگیران.
(۶) اداره امور استخدامی مستخدمین آماده به خدمت.
(۷) اظهارنظر درباره مقررات استخدامی موسسات دولتی خارج از شمول این قانون.
ب - در زمینه امور تشکیلاتی و روشها و تشریفات اداری
۱ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بررسی و تهیه پیشنهاد درباره هدف‌ها و وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی.
۲ (اصلاحی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- بررسی و پیشنهاد تفکیک وظائف وزارتخانه‌ ها و موسسات و شرکتهای دولتی به منظور تمرکز امور مشابه در وزارتخانه‌ ها و موسسات دولتی ذیصلاحیت.
(۳) تجدید نظر در سازمان داخلی وزارت خانه ها و موسسات دولتی مشمول این قانون.
(۴) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره حذف تشریفات زائد بمنظور تسهیل و بهبود جریان کارها.
(۵) بررسی و تهیه پیشنهاد درباره طرز تنظیم بودجه و روشهای حسابداری و ممیزی و خزانه داری و مقررات مالی و کارپردازی و انبارداری و بایگانی و سایر مسائل اداری.
۶ (الحاقی ۱۳۵۳/۱۲/۲۸)- ارزشیابی کارآئی و عملکرد در دستگاههای اجرائی کشوری (‌موضوع بند ۸ ماده ۴ قانون برنامه و بودجه کشور مصوب اسفند ۱۳۵۱) بمنظور‌ارشاد و راهنمائی آنها در جهت برقراری روشهای صحیح اداری و اصول مدیریت و گزارش آن به نخست وزیر. آئین‌نامه اجرائی این بند به پیشنهاد ‌سازمان امور اداری و استخدامی کشور به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.