در حق انتفاع از مباحات
ماده ۹۲

هر کس میتواند با رعایت قوانین و نظامات راجعه به هر یک از مباحات از آنها استفاده نماید.

بعدی ❭