سود و زیان حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای ارزی شرکتهای دولتی درآمد یا هزینه تلقی نمی ‌گردد. مابه ‌التفاوت حاصل از تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای مذکور باید در حساب «‌ذخیره تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای ارزی» منظور شود.
در صورتیکه در پایان سال مالی مانده حساب ذخیره مزبور بدهکار باشد این مبلغ به حساب سود و زیان همان سال منظور خواهد شد.
تبصره - در صورتیکه مانده حساب ذخیره تسعیر دارائی‌ها و بدهیهای ارزی در پایان سال مالی از مبلغ سرمایه ثبت شده شرکت تجاوز نماید مبلغ ‌مازاد پس از طی مراحل قانونی قابل انتقال به حساب سرمایه شرکت می ‌باشد.