آتش زدن عمدی اشیاء و اموال منقول دیگری که در ماده ۶۷۵ ذکر نشده

هر کس سایر اشیاء منقول متعلق به دیگری را آتش بزند به حبس از شش ماه تا سه سال محکوم خواهد شد.

رجوع کنید به ماده ۶۷۶ قانون مجازات اسلامی