ماده ۴۵۱ قانون مدنی

تصرفاتی که نوعاً کاشف از بهم زدن معامله باشد فسخ فعلی است.

بعدی ❭